Slovo - 10. február

Slovo - 10. február

Tomáš Daniel 10.02.2019 4 minúty na prečítanie

Lk 5, 1 – 11

„Keď raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo.

Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy.

Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“

Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“

Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali.

Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi.

Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“ A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.

 Keď  horí srdce, je to ľahšie...

Boh si praje a túži po tom, aby každý jeden z nás bol jeho autentickým svedkom. Väčšina  z nás si však myslí, že sme takí nemastní, neslaní svedkovia Ježišovej moci, sme takí neistí a nevidíme sa tak, že by sme mali byť niekým, kto hlása Ježiša slovom. Jasné, jasné i skutkom...Ježiš hlásal slovom i životom, samozrejme. Ale keď niekto príliš zdôrazňuje skutky, mám pocit akoby na svete existovala miliarda ľudí, ktorí hlásajú Ježiša bez toho, že by ho nasledovali (nasledovať znamená snažiť sa robiť to, čo hovorí).  A  je samozrejmé, že to tak nie je...a ja za takýmto prílišným zdôrazňovaním skutkov vidím skôr maskovaný hlas žalobcu (diabla), ktorý nás neustále z niečoho obviňuje a straší a to práve preto, aby sme sa stiahli a nehovorili Ježišovu radostnú zvesť.

Ale vráťme sa k nám, neslaným a nemastným. Cítim sa tak práve vtedy, keď moje srdce je vzdialené od Pána, keď moje srdce vzýva prázdnotou, keď moje srdce nie je naplnené Bohom. Takže to nie je žiadna veda, keď sa cítim ako mechom praštený, v takej letargii, taký nemastný, neslaný.

Chýba mi Boží dotyk, potrebujem Boha pustiť k sebe. 

Všetci apoštoli mali skúsenosť toho, ako ich Boh zasiahol. „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ povedal Peter, lebo sa dostal do Božej blízkosti, ktorá ho prenikla skrz naskrz. Prorok Izaiáš mal zase takýto zážitok, takéto videnie: „ A jeden druhému volal: „Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy.“ Prahy dverí sa chveli od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom. Tu som zvolal: „Beda mi, som stratený! Veď ja som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami a na vlastné oči som videl kráľa, Pána zástupov.“

Aj on precitol z blízkosti Božej. Zaujímavé, že obidvaja, aj Peter aj Izaiáš, ale aj všetci ostatní Boží muži si uvedomovali, že sú hriešni, slabučkí, nečistí. To znamená aj to, že videli dosť matérie na to, aby sa vrátili tam, odkiaľ prišli, aby zostali stiahnutí. Žalobca mal dosť matérie na to, aby ich mal z čoho obviňovať.

Ale Ježiš, ktorého pustili do svojej blízkosti, ktorý ich zahrnul svojou žeravou prítomnosťou, svojím ohňom, im povedal: Nerieš svoju hriešnosť, ja ťa prikrývam svojou krvou! Nikdy nebudeš dokonalý, ale poď! Snaž sa ma nasledovať, buď mojím celoživotným učeníkom a ohlasuj ma!

Teda, kde nastáva moje vzkriesenie z neslaného, z nemastného?  Pri stretnutí s Bohom, v osobnom dotyku Boha. Tá naša nemastnosť, neslanosť prezrádza absenciu Božieho dotyku, ktorý spaľuje srdce. Aha, ako krásne to prežil prorok Izaiáš po tom, čo sa ho Boh dotkol a rozhodol sa dať Bohu k dispozícii:

„I priletel ku mne jeden zo serafínov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý kliešťami vzal z oltára, dotkol sa mojich úst a povedal: „Hľa, toto sa dotklo tvojich perí; zmizla tvoja vina a tvoj hriech je zmytý.“

Potom som počul Pánov hlas. Hovoril: „Koho mám poslať, kto nám pôjde?“

I povedal som: „Hľa, tu som, mňa pošli.“  (porov. Iz, 6. kapitolu)

Pane, pritiahni si ma k sebe, daj mi smäd po  Tebe, aby sa moje srdce rozhorelo.  Amen.

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na ver.sk