Aktivity z ekológie

E-kniha
Ihneď na stiahnutie

Aktivity z ekológie

E-kniha
Ihneď na stiahnutie
0,00 EUR

Va´zˇeni´ ucˇitelia a sˇtudenti, predlozˇeny´ metodicko-pedagogicky´ materia´l slu´zˇi ako zdroj na´padov, motiva´cii´ a predovsˇetky´m ako zdroj aktivi´t, ktore´ va´m pomo^zˇu aplikovatˇ poznatky z biolo´gie, prioritne vednej discipli´ny ekolo´gia, do vy´ucˇby. Pripravene´ aktivity su´ zamerane´ na „vedecke´ sku´manie“ prostredni´ctvom diskusie, pra´ce so ro^znymi pomo^ckami, ba´dania, pozorovania a experimentu. Myslenie sˇtudentov na hodina´ch biolo´gie sa stalo hlavny´m zamerani´m vzdela´vania aj vy´skumu. Cielˇom konsˇtruktivisticke´ho pri´stupu vo vyucˇovani´ a ba´datelˇsky orientovane´ho vyucˇovania je akti´vne zapa´jatˇ zˇiakov do procesu vy´chovy a vzdela´vania, nadva¨zovatˇ na uzˇ existuju´ce vedomosti a sku´senosti, podnecovatˇ dialo´g medzi zˇiakmi a vyuzˇi´vatˇ rolu vy´skumni´kov na hodina´ch biolo´gie. Kra´tkodobo aj dlhodobo realizovane´ vzdela´vacie aktivity, ktore´ vyuzˇi´vaju´ ro^zne formy forma´lneho a neforma´lneho vzdela´vania, su´ pomerne bezˇnou praxou vo vy´chove a vzdela´vani´. Vyucˇuju´ci, ale aj vy´skumni´ci, ich cˇasto vyuzˇi´vaju´ pre ich potencia´l dosiahnutˇ poziti´vne vy´sledky v kogniti´vnej, afekti´vnej a konati´vnej zlozˇke postojov. Pripravene´ aktivity slu´zˇia na doplnenie ucˇiva a vedomosti´ zˇiakov 5. – 9. rocˇni´ka za´kladny´ch sˇko^l a 1. – 2. rocˇni´ka stredny´ch sˇko^l. Zˇiaci su´ podnecovani´ tvorivo myslietˇ, akti´vne pozna´vatˇ, vyvodzovatˇ za´very a otvorene diskutovatˇ. Publika´cia je rozdelena´ do troch cˇasti´, ktore´ obsahuju´ jednotlive´ aktivity s metodicky´m a pracovny´m listom pre ucˇitelˇa a pracovny´m listom pre zˇiaka. Te´my jednotlivy´ch aktivi´t su´ uvedene´ v obsahu publika´cie. V metodickom a pracovnom liste pre ucˇitelˇa su´ metodicke´ usmernenie a odporu´cˇanie pre konkre´tny rocˇni´k sˇtu´dia, dˇalej te´ma, pocˇet proble´movy´ch u´loh, miesto realiza´cie, dl´zˇka trvania aktivi´t, rocˇni´k, ciele, organiza´cia triedy, pomo^cky, priebeh, metodicke´ pozna´mky a pouzˇite´ zdroje. V pracovnom liste pre ucˇitelˇa sa nacha´dzaju´ ocˇaka´vane´ odpovede. Za kazˇdy´m pracovny´m listom pre ucˇitelˇa nasleduje pracovny´ list urcˇeny´ pre zˇiakov, ktory´ je rozdeleny´ na pri´pravu, pomo^cky, proble´movu´ u´lohu, predpoklad, postup a zhrnutie. Jednotlive´ aktivity je mozˇne´ prispo^sobitˇ a upravitˇ podlˇa potrieb jednotlivy´ch sˇko^l. Uva´dzane´ aktivity vyuzˇi´vaju´ ro^zne u´rovne ba´dania a podnecuju´ spo^sobilosti vedeckej pra´ce u zˇiakov.

Dozvedieť sa viac

Stiahnite si ukážky.
E-kniha je dostupná v nasledovných formátoch:

E-kniha je dostupná v nasledovných formátoch
Jazyk:
sk
Počet strán:
231
Farba:
1699830000
:
2524604399
Kód:
9788056805916

Hodnotenia a recenzie

Hodnotenia a recenzie

0,0
0 hodnotení

K produktu neboli pridané žiadne recenzie

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Ver.sk používa cookies

Cookies sú informácie, ktoré ukladáme, aby sme zlepšili váš používateľský zážitok na Ver.sk.

Niektoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie nášho webu. Iné nám pomáhajú zistiť anonymné údaje o návštevnosti nášho webu. A ďalšie slúžia na vykonávanie marketingových kampaní prostredníctvom tretích strán, ako sú napr. Google či Facebook.

Svoju voľbu môžete prispôsobiť v nastaveniach.

Nevyhnutné

Analytické

Marketingové