Prečítaj si z knihy II.: Moc obyčajného skutku - D. Macomber

Prečítaj si z knihy II.: Moc obyčajného skutku - D. Macomber

Magazín Ver.sk 01.12.2023 4 minúty na prečítanie

Počúvanie Boha


     Keď začneme počúvať ľudí, musíme tiež v ich mene naladiť svoje ucho
na Boha. Richard Foster vo svojej knihe Prayer: Finding the Heart’s True
Home hovorí: „Najprv počúvame. To je krok rozlišovania. Počúvame
ľudí a počúvame Boha. Niekedy sa ľudia so svojimi najhlbšími potre-
bami podelia len tak, akoby úplne mimovoľne. Ale ak počúvame, naozaj
počúvame, často sa v nás čosi zdvihne, prebudí sa v nás akési vnútorné
,áno‘, ktoré je Božím pozvaním k modlitbe.“


      Keďže som spisovateľka, stále si vediem rôzne denníky, zapisujem
si modlitby a väčšinu svojho študijného času sa venujem písanému slo-
vu. Každý deň vstávam skoro ráno. Teším sa, keď som hore ešte dlho
predtým, ako sa zobudia ostatní. V dome je vtedy ticho a svet je pono-
rený do tmy. Čítam si Písmo a niečo z mojej zbierky obľúbených a ošú-
chaných duchovných kníh. Mojím cieľom je každý rok od začiatku do
konca prečítať celé Písmo. Keďže máme k dispozícii toľko nádherných
prekladov, každý rok si čítam nejaký nový.

     Keď dočítam Písmo, ručne si spíšem modlitbu do svojho modlit-
bového denníka. Pomáha mi to sústrediť sa na modlitbu a nezablúdiť
mysľou niekam inam. Počas tohto času štúdia a spisovania modlitieb je
najťažšie nájsť si čas na ticho a počúvanie.
     Niekedy sa pýtam, čo si Boh myslí o našich modlitbách. Chválime
ho, vyznávame mu svoje hriechy a nedostatky, prosíme ho, aby zasiahol
a pomohol nám, modlíme sa za druhých, ďakujeme mu a jednoducho sa
s ním rozprávame.
A rozprávame.
A rozprávame.


     Žiaľ, nie sme ľudia, ktorí by boli zvyknutí počúvať. Pre väčšinu z nás
je náročné osvojiť si schopnosť počúvať. Vo vzťahu s Bohom si ale mu-
síme osvojiť rovnaké zručnosti počúvania ako vo vzťahu s inými ľuďmi.
Zamyslite sa nad tým, aké ťažké je počúvať, keď máme pocit, že chceme
niečo dôležité povedať. Je dôležité udržiavať očný kontakt, počúvať ne-
vypovedané veci a klásť otázky.

     Boh chce, aby sme ho počúvali. „Ó, keby ma bol počúval môj ľud!“ (Ž
81, 13; ROH). A koľkokrát počujeme Ježiša, ako hovorí: „Kto má uši,
nech počúva“ (Mt 11, 15).
     Cvičte sa v počúvaní dostatočne dlho na to, aby ste rozpoznali Boží
hlas. Keď načúval Božiemu hlasu Eliáš, Boží hlas neprišiel dramatickým
spôsobom.
     „Dostal odpoveď: ,Vyjdi a postav sa na vrchu pred Hospodinom!‘
Práve tade prechádzal Hospodin. Strhol sa mohutný a prudký víchor,
ktorý vyvracal vrchy a drvil pred ním bralá. Hospodin však nebol vo
víchre. Po ňom nastalo zemetrasenie, ale ani v ňom nebol Hospodin. Po
zemetrasení prišiel oheň, ale Hospodin nebol v ohni. Po ohni sa ozval
tichý a príjemný šelest‘“ (1 Krľ 19, 11 – 12).
     Áno, tichý, príjemný šelest, alebo ako hovoria iné preklady, jemný hlas.
Začutie toho jemného hlasu si vyžaduje pozorné načúvanie. Thomas
Merton povedal: „Ticho je prvým jazykom Boha, všetko ostatné je len
slabý preklad.“

     Pamätáte si, ako som povedala, že dávanie nás pripodobňuje Božie-
mu srdcu? Aj počúvanie je jedným z tých darov, ktoré nás s týmto srd-
com zlaďujú. Tak ako počúva Boh, musíme druhých počúvať aj my. Pri
svojej snahe objaviť silu štedrosti sa snažím byť štedrou poslucháčkou.
Extravagantne štedrou poslucháčkou.


Objav


Keď sme štedrými poslucháčmi,
získame toho oveľa viac, než dávame.

Jednoduché skutky načúvania:


*Viete ako poslucháč prejaviť druhému uznanie? Ob-
časné prikývnutie a úsmev dokazuje, že udržiava-
te kontakt s hovoriacim človekom a vážite si to, čo
hovorí.

*Ste zaangažovaný poslucháč? Ak sa cvičíte v aktív-
nom počúvaní – napríklad sa jemne nakláňate dopredu
a udržiavate očný kontakt – hovoriaca osoba bude mať
pocit, že bola vypočutá, a vy pochopíte viac z toho, čo
hovorí.


*Ste intuitívny poslucháč? Až 75 % všetkej komunikácie
tvorí neverbálna komunikácia. Venujte pozornosť všet-
kým signálom. Slová sú len jednou časťou odovzdáva-
ného posolstva; snažte sa započuť myšlienky skrývajúce
sa za slovami. Počúvajte to, čo nie je vyslovené. Budete
prekvapený tým, čo objavíte.

*Ste empatický poslucháč? Keď sa snažíte o úctivé po-
rozumenie hovoriacemu človekovi, opúšťate zároveň
kritický spôsob počúvania či mentalitu naprávania.
Empatický poslucháč používa svoju predstavivosť, aby
sa vžil do situácie hovoriaceho.


*Brzdíte v sebe rozvoj daru počúvania? V dôsledku
mnohých našich zlozvykov sú aj naše najlepšie úmys-
ly zbytočné. Tu je niekoľko zlozvykov, ktoré si treba
všimnúť a prelomiť ich, aby ste sa mohli stať veľkory-
sými poslucháčmi:


Prerušovanie. Na to, aby ste neprerušovali
druhých, je potrebná skutočná disciplína – naj-
mä ak je rozhovor vzrušujúci alebo sa naopak
vlečie a veľmi predlžuje. Usilovne pracujte na
tom, aby ste si vypočuli celú myšlienku, ktorú
vám chce druhý povedať.

Kradnutie príbehu. To je to, keď sa snažíte dopl-
niť príbeh hovoriaceho svojím vlastným príbe-
hom: „Toto je ešte nič oproti tomu, čo sa stalo
mne...“

Preskakovanie či skákanie do reči. Dokončiť myš-
lienku za hovoriaceho človeka môže byť silné
pokušenie, no aj takto maríme udelenie daru
načúvania.

Prerušenie očného kontaktu. Už ste niekedy ho-
vorili s niekým, kto sa akoby obzeral okolo seba
a hľadal nejakého zaujímavejšieho človeka? Nič
neponíži hovoriaceho človeka tak, ako keď vycí-
ti, že s ním nie ste v spojení.

Odbočovanie od témy. Kladenie otázok ohľadom
detailov môže byť niekedy formou aktívneho
počúvania, no ak neustále odvádzate pozornosť
od hlavného príbehu, pôsobí to presne opačne.

Knihu si môžete objednať tu: https://www.ver.sk/produkt/1100071038/moc-obycajneho-skutku a dočítať do konca. Príjemné a povzbudivé čítanie.

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Ver.sk používa cookies

Cookies sú informácie, ktoré ukladáme, aby sme zlepšili váš používateľský zážitok na Ver.sk.

Niektoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie nášho webu. Iné nám pomáhajú zistiť anonymné údaje o návštevnosti nášho webu. A ďalšie slúžia na vykonávanie marketingových kampaní prostredníctvom tretích strán, ako sú napr. Google či Facebook.

Svoju voľbu môžete prispôsobiť v nastaveniach.

Nevyhnutné

Analytické

Marketingové