Ako čítať Bibliu

Ako čítať Bibliu

Richard Štefák 27.07.2020 8 minút na prečítanie

Najprv sa krátko pozrime na to, čo vlastne Biblia je.

Biblia je pre kresťanov najdôležitejšou knihou. Jej obsah je inšpirovaný Bohom. Obsahom Písma je Božie zjavenie, čiže Bohom zjavené pravdy, cez ktoré chce Boh vyjadriť seba samého a večné rozhodnutie svojej vôle o spáse ľudí.  To znamená, že sám Boh dal podnet na jej napísanie a použil si pri tom konkrétnych ľudí, ktorí zapísali texty tvoriace Bibliu. Rôzne knihy Biblie majú rôznych ľudských autorov alebo aj redakciu autorov. Takto zapísané texty sa uchovávali v úcte a odovzdávali sa z generácie na generáciu. V Biblii nie je zapísaný nijaký omyl ani klam, pokiaľ ide o učenie, od ktorého závisí spása človeka. Kresťania pokladajú Bibliu za najvyššiu normu života, pohľadu na jednotlivé problémy v živote, na mravnosť, na smrť. Všetky kresťanské cirkvi uznávajú, že žiadny človek nestojí nad Bibliou. Ide o Božie slovo, ktoré je rešpektované.

Bibliu rozdeľujeme na Starý a Nový zákon. Starý zákon obsahuje 46 samostatných kníh a Nový zákon 27 samostatných kníh.  Nakoľko v kresťanstve sú rôzne prúdy aj porozumenie tomu, ktoré samostatné knihy patria do Biblie a sú inšpirované Bohom, ich počty sa mierne odlišujú v Katolíckej cirkvi a väčšine protestantských cirkví. Protestantské cirkvi uznávajú 39 kníh Starého zákona a 27 kníh Nového zákona. Protestanti neuznávajú knihy Starého zákona, ktoré sa zachovali iba po grécky alebo boli napísané pôvodne iba po grécky. Starý zákon bol napísaný prevažne v hebrejčine a Nový zákon v hovorovej gréčtine. Ide o knihy Judita, Tobiáš, Kniha múdrosti, Kniha Sirachovcova, Kniha proroka Barucha, Prvá a Druhá kniha Makabejcov, niektoré dodatky ku knihe Daniel a Ester.

Moderné slovenské biblické preklady

Na Slovensku existuje niekoľko biblických prekladov, ktoré sa dajú zakúpiť.

Tu sú jednotlivé Biblie:

Katolícka Biblia

Katolícka Biblia je prekladom, ktorý je schválený Katolíckou cirkvou. Používa sa aj pri sv. omši a liturgických sláveniach. Preklad Starého zákona pochádza z roku 1955 a preklad Nového zákona z roku 1986. Ide o preklad z Novej Vulgáty, čo je oficiálny preklad Katolíckej cirkvi v latinčine, urobený z pôvodných biblických jazykov.

https://www.ver.sk/kategoria/knihy/biblia/biblia-katolicka

Jeruzalemská Biblia – Botekov preklad

Anton Botek sa narodil v roku 1911 a zomrel v roku 1992. Botekov preklad je okrem iného na Slovensku známy aj pod názvom Jeruzalemská Biblia. Ide o preklad z pôvodných jazykov s prihliadnutím na preklady iných svetových jazykov, ktoré urobil kňaz Anton Botek. Na Slovensku vydáva tento preklad Spoločnosť Ježišova – Jezuiti a ich vydavateľstvo Dobrá kniha. Ide  teda o katolícky preklad oficiálne schválený Katolíckou cirkvou, ale nepoužíva sa pri sv. omši, ani liturgických sláveniach. Výkladové poznámky k textom v Botekovom preklade sú poznámkami Dominikánskej biblickej školy v Jeruzaleme, ktorá skúma jednotlivé biblické spisy a tiež pracuje na biblických vykopávkach. Názov Jeruzalemská Biblia pre Botekov preklad nie je úplne presný, nakoľko jeruzalemskou Bibliou sa volá preklad Dominikánskej biblickej školy do francúžštiny. Z tejto Biblie boli do Botekovej Biblie vložené výkladové poznámky.

https://www.ver.sk/kategoria/knihy/biblia/biblia-jeruzalemska

Roháčkova Biblia

Prof. Jozef Roháček bol evanjelický farár narodený v roku 1877. Počas svojho života preložil Bibliu do slovenčiny. Prvé vydanie vyšlo v roku 1936.

https://www.ver.sk/kategoria/knihy/biblia/biblia-rohackova

Evanjelická Biblia

https://www.ver.sk/kategoria/knihy/biblia/biblia-evanjelicka

Ekumenická Biblia

Ekumenický preklad je prekladom, na ktorom pracovali odborníci zo všetkých najdôležitejších kresťanských cirkví na Slovensku. Ekumenizmus je dialógom medzi kresťanmi z rôznych spoločenstiev, ktoré sa mierne odlišujú vo vierouke a hľadajú viac to, čo ich spája, ako to, čo ich rozdeľuje. Preklad sa začal tvoriť v roku 1990. V roku 2007 bola vydaný prvý ekumenický preklad celej Biblie.

https://www.ver.sk/kategoria/knihy/biblia/biblia-ekumenicka

Ako čítať Bibliu

Ak by si každý deň prečítal 4 kapitoly z Biblie (20 minút čítania denne), za rok by si prečítal celú Bibliu. Bibliu môžeme čítať viacerými spôsobmi. Vždy je dobré sa krátko pomodliť, aby som rozumel, čo mi Boh hovorí cez svoje slovo.

·       Informatívne čítanie

Čítame iba text bez hlbšieho zamýšľania sa nad posolstvom textu. Ide skôr o to, aby sme hlavne vedeli, čo Biblia obsahuje. Ak veríme, že čítanie Biblie je vlastne stretnutie s Bohom a jeho slovom, tak aj takéto informatívne čítanie má moc meniť náš život.

·       Duchovné čítanie

Čítame kratšiu pasáž, napr. jednu kapitolu alebo iba časť kapitoly, a viackrát si ju prečítame a premýšľame nad posolstvom textu do nášho života. Ak čítame knihy, ktoré poskytujú rady do života alebo sa oboznamuje s tým, čo Boh hovorí, tak konfrontujeme svoj život s daným textom. Žijem, ako mi radí Božie slovo?

·       Lectio divina

Ide o postup čítania Biblie vypracovaný v Katolíckej cirkvi na základe mnohoročnej praxe. Obsahuje tieto prvky: stíšenie sa, čítanie biblického textu, rozjímanie nad textom, modlitba, kontemplácia – spočinutie v Bohu a akcia  - konanie v živote na základe prečítaného a premodleného textu.

·       Biblické štúdium

Prečítame si kratšiu pasáž, napr. jednu kapitolu. Prečítame si tiež iný slovenský preklad, môžeme si prečítať Bibliu v inom jazyku, ktorému rozumieme. Prečítame si výkladové poznámky v rôznych verziách. Použijeme biblický slovník, biblický lexikón, prípadne biblické mapy. Snažíme sa porozumieť výkladu textu.

Ako začať

Bibliu by sme mohli rozdeliť jednoduchým spôsobom na:

·       životné príbehy reálnych ľudí a ich životné osudy

·       proroctvá

·       poučenia ako správne žiť

Pre mnohých kresťanov sú najzaujímavejšie rôzne osudy ľudí, rodín a národov, ktoré sú spomenuté v Biblii. Ak si chce čitateľ urobiť správnu predstavu o tom, čo je kresťanstvo, mal by najprv začať čítať Nový zákon, ktorý obsahuje okrem iného štyri knihy - evanjeliá - o živote, smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Slovo evanjelium pochádza z gréčtiny a znamená dobrá zvesť. Štyria rôzni evanjelisti (tí, čo napísali evanjelium) – Matúš, Marek, Lukáš a Ján, opisujú život Ježiša Krista. Evanjeliá začali vznikať v okruhu nasledovníkov Ježiša Krista a jeho očitých svedkov. Kniha Skutkov apoštolov opisuje život rannej cirkvi a ide hlavne o opis skutkov sv. Petra – apoštola Ježiša Krista, jeho súčasníka, a skutkov sv. Pavla, ktorý pôvodne prenasledoval Ježišových nasledovníkov. Zvyšné knihy obsahujú listy sv. Pavla, sv. Petra, sv. Jakuba, sv. Jána a sv. Júdu. Poslednou knihou je Apokalypsa sv. Jána.

Obsahom Starého zákona je stvorenie sveta, vyvolenie Abraháma, otroctvo a vyslobodenie z Egypta so vstupom do zasľúbenej zeme, história Izraela počas života izraelských a júdskych kráľov. Tiež v nej nájdeme rôzne poučné knihy o tom, ako žiť, prorocké knihy o izraelskom a júdskom kráľovstve. Obsahuje tiež niektoré nudnejšie pasáže rodokmeňov izraelských rodov.

Veľmi dobré je, keď kresťan číta Bibliu každý deň. Dôležité je, aby chodil do spoločenstva kresťanov, ktoré sa pravidelne stretáva a čítava spolu Bibliu, premýšľa nad jej textami a potom sa spolu o chápaní textov rozprávajú. Pri tomto spôsobe sa kresťan vo svojom živote, v chápaní Biblie a porozumeniu Božiemu hlasu posúva dopredu míľovými krokmi.

Ako sa vykladá Biblia

Bibliu je potrebné vykladať v rámci celku, nie jednotlivo a samostatne niektoré vytrhnuté state. Neskoršie biblické texty sa veľakrát opierajú o skoršie. Nový zákon často cituje Starý zákon. Samotná Biblia obsahuje usmernenia a podnety pre umenie interpretovať text a nájsť jeho zmysel. Podobne stojí Biblia v nepretržitom dialógu so spoločenstvami cirkvi. Jednotlivé skoršie pasáže sú osvetlené neskoršími pasážami, napr. keď Ježiš hovorí, že teraz sa spĺňa nejaká časť Biblie na ňom a podobne. Prihliada sa na výklady cirkevných otcov žijúcich v 2. až 5. storočí.

Samotný biblický text môže mať viac zmyslov naraz:

Literárny zmysel – text bol napísaný jazykom doby, pre daných súčasníkov. Ide o zmysel, ktorý chcel vyjadriť priamo inšpirovaný ľudský autor.

 Duchovný zmysel – zmysel, ktorý biblické texty vyjadrujú, ak sú čítané pod vplyvom Ducha Svätého v kontexte Kristovho veľkonočného tajomstva a z neho plynúceho nového života.

Plný zmysel – hlbší zmysel biblického textu, ktorý autor textu nevyjadril jasne ale na jeho výklad prídeme vo svetle iných biblických textov.

Čo sa týka výkladu textov, rôzne kresťanské cirkvi a spoločenstvá sa líšia vo vykladaní a interpretovaní toho, čo znamenajú niektoré biblické texty. Od rôznej interpretácie biblických textov by sme vedeli odvodiť aj jednotlivé prúdy v kresťanstve. Výklad Biblie je v kresťanstve natoľko podstatný, že rôznosť výkladu vytvára jednotlivé odlišné smery v kresťanstve.

V Katolíckej cirkvi je okrem Biblie považované za Božie slovo aj Posvätná Tradícia  – teda Božie slovo, ktoré zveril Duch Svätý apoštolom a neporušene sa odovzdáva ich nástupcom – biskupom na čele s pápežom. Prví kresťania totiž nemali kompletne zapísané Božie slovo, ale ústne sa odovzdávalo to, čo sa prijalo od Ježiša Krista a Ducha Svätého.

Rôzne kresťanské cirkvi sa zhodujú v učení o tom, že Boh je Stvoriteľom a pôvodcom celého sveta, stvoril človeka. Prví ľudia prestúpili v raji Božie nariadenia. Boh ľuďom poslal na záchranu svojho Syna – Ježiša Krista, ktorý je Bohom a stal sa človekom. Bol nám vo všetko podobným okrem hriechu. Bol počatý Duchom Svätým a narodil sa Márii pred dvetisíc rokmi v Betleheme. Počas svojho života učil ľudí o Bohu, uzdravoval a vyháňal démonov. Bol ukrižovaný, ale tretieho dňa vstal zmŕtvych, vystúpil do neba a na konci vekov príde s mocou druhýkrát a bude súdiť každého človeka. Každý človek na konci vekov pôjde do neba alebo do pekla. Kresťanmi sa stávame vierou a krstom.

Zhodujú sa aj v tom, že máme milovať svojho blížneho aj nepriateľov, starať sa o chudobných, podporovať cirkev finančne aj svojimi schopnosťami, sláviť nedeľu ako deň zmŕtvychvstania Ježiša Krista.

Medzi najhlavnejšie vieroučné rozdiely môžeme zaradiť: uznávanie pápeža ako hlavy Cirkvi, vysluhovanie sviatostí, apoštolskú postupnosť, úctu k svätým, náuku o očistci.

Medzi rozdiely v morálnej náuke ide hlavne o oblasť manželských rozvodov, definície manželstva, o oblasť potratov, umelého oplodnenia, verejného schvaľovania a akceptovania menšinového sexuálneho správania.

Treba poznamenať, že najpočetnejšia skupina v kresťanstve sú katolíci, menšie cirkvi a kresťanské spoločenstvá sa líšia od Katolíckej cirkvi vieroučným a morálnym výkladom, niektorí vo väčšej miere, iní v menšej.

Najbližšie Katolíckej cirkvi je Pravoslávna cirkev.

Súkromný výklad Biblie

Ide o výklad pre mňa osobne alebo pre spoločenstvo kresťanov, v ktorom žijem. Keď čítam Božie slovo, tak Boh hovorí priamo ku mne a môže mi vnuknúť myšlienku, povzbudenie do života, nasmerovanie na nejakú cestu alebo upriamenie sa na zlepšenie svojho konania, resp. upustenie od nejakého konania. Výklad by nikdy nemal byť v rozpore s oficiálnym výkladom Cirkvi.

Fundamentalistické vykladanie Biblie

Biblia platí doslovne a tak ju je potrebné aj vykladať. Ak je napísané, že Boh stvoril svet za šesť dní, tak to teda trvalo naozaj tak, teda 24 hodín x 6, teda 144 hodín. Ide o výrazne menšinový smer v kresťanstve.

Pre viac praktických návodov ako čítať a študovať Bibliu v praxi kliknite tu.

Ak ti tento stručný text o tom, ako čítať Bibliu, pomohol, sme veľmi radi. Ak by si potreboval, aby sme ťa pri čítaní Biblie sprevádzali, ozvi sa nám, prosím, na email: infocentrum@martindom.sk.

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Ver.sk používa cookies

Cookies sú informácie, ktoré ukladáme, aby sme zlepšili váš používateľský zážitok na Ver.sk.

Niektoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie nášho webu. Iné nám pomáhajú zistiť anonymné údaje o návštevnosti nášho webu. A ďalšie slúžia na vykonávanie marketingových kampaní prostredníctvom tretích strán, ako sú napr. Google či Facebook.

Svoju voľbu môžete prispôsobiť v nastaveniach.

Nevyhnutné

Analytické

Marketingové