Prečítaj si z knihy: Služba oslobodenia - Doktrinálna komisia Medzinárodnej služby Katolíckej charizmatickej obnovy

Prečítaj si z knihy: Služba oslobodenia - Doktrinálna komisia Medzinárodnej služby Katolíckej charizmatickej obnovy

Magazín Ver.sk 21.03.2024 8 minút na prečítanie

Úvod


On nás vytrhol z moci tmy
a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna.
– List Kolosanom 1, 13

     Pápež František mnohých prekvapil, keď začal hovoriť
o téme, o ktorej boli mnohı́ presvedčenı́, že je len akýmsi po-
zostatkom minulosti – o diablovi. Svätý Otec vo svojich homı́-
liách opakovane hovorieval o satanovej stratégii zla, o tom,
ako s nı́m máme bojovať a ako môžeme v Kristovi nad Zlým
zvı́ťaziť. Hovoril, že nejde o nič menej než o večný údel dušı́.
      Povedal, že Ježiš prišiel,
aby nám daroval slobodu... a oslobodil nás spod otroctva,
do ktorého nás diabol uvrhol. Tu nejde o nejaké preháňa-
nie. Prebieha boj a v stávke je večná spása. Musíme teda
neustále bdieť a dávať si pozor na klamstvá a zvody zla.


      Svätý Otec vidí, že je potrebné Cirkev prebudiť a uviesť do du-
chovnej reality, na ktorú sa príliš často zabúda. Náš život na zemi
je nielen putovaním vo viere, ale aj ustavičným bojom proti zlu
a satanovi, kniežaťu temnôt, ktorí sa nás neustále snaží oddialiť
od Krista a vrhnúť nás do zajatia hriechu, zmätku, zatrpknutos-
ti, cynizmu a beznádeje. V Kristovi sme však oslobodení od vlády
satana a dostávame silu odporovať jeho ďalšiemu vplyvu.
     Varovné postrehy pápeža Františka majú hlboké korene
vo Svätom písme a Tradícii. Nový zákon hovorí veľa o pôsobe-
ní diabla a o tom, ako zlých duchov poraziť. Katolícka tradícia
predkladá múdrosť a nespočetné príklady duchovného boja:
od vyháňania zlých duchov vykonávaných svätým Antonom
Pustovníkom, Katarínou Sienskou a mnohými ďalšími až po zá-
sady duchovného rozlišovania vyučované svätým Ignácom z Lo-
yoly. Toto biblické a tradičné učenie je hlavným prameňom úvah
o službe oslobodenia tak, ako sa dnes praktizuje.
      Cieľom tejto knihy je ponúknuť tak teologické úvahy o služ-
be oslobodenia, ako aj pastoračné smernice pre jej vykonáva-
nie v súlade s katolíckou vierou. Táto kniha je primárne určená
hnutiu Katolíckej charizmatickej obnovy, pretože mnohí, ktorí
túto službu vykonávajú, práve z nej pochádzajú. Dúfame však,
že tieto úvahy budú užitočné aj ľuďom mimo Obnovy a pomôžu
celej Cirkvi lepšie pochopiť službu oslobodenia a otvoriť sa jej.

1.1 Rozpoznávanie znakov čias

      Prečo je služba oslobodenia v súčasnosti pre Cirkev takou
dôležitou témou? V úvahách tejto knihy sa snažíme vo svetle
evanjelia skúmať „znamenia čias“ tak, ako to od nás žiadal Dru-
hý vatikánsky koncil. Pozoruhodný rozkvet služby oslobodenia
v posledných rokoch je tak ovocím duchovnej obnovy v Cirkvi,
ako aj prejavom odpovede na naliehavú potrebu súčasnej spo-
ločnosti.
      Cirkev v niektorých častiach sveta prežíva obnovu: v mno-
hých katolı́koch sa prebúdza nová láska k Duchu Svätému,
laici sa stávajú aktívnymi, objavuje sa väčšı́ smäd po Pı́sme,
zápal pre evanjelizáciu a odhodlanie venovať čoraz viac času
a energie boju za spravodlivosť a pokoj. Zároveň však vidı́me
aj znamenia rastúcej temnoty. V Európe, Severnej Amerike
a Oceánii vytvoril všeobecný odpad od kresťanskej viery spo-
lu s čoraz agresívnejším sekularizmom duchovné vákuum,
ktoré sa mnohı́ ľudia snažia zaplniť okultnými praktikami,
špiritizmom, slobodomurárstvom, novopohanstvom, spiritu-
alitou New Age či dokonca priamo otvoreným satanizmom.
Knı́hkupectvá a internet zaplavili množstvá okultných a špi-
ritistických materiálov. Mnohı́ mladı́ ľudia sú vystavenı́ silám
temna prostrednı́ctvom satanistických foriem hudby alebo
počı́tačových hier. V Latinskej Amerike zas praktizovanie vie-
ry pokleslo v dôsledku rastúceho vplyvu povier a synkretic-
kých praktı́k, medzi ktoré patrı́ náboženstvo Santerı́a alebo
uctievania takzvanej „Svätej Smrti“ (Santa Muerte). V iných
oblastiach, zvlášť v niektorých častiach Afriky a Ázie, sa kres-
ťania často uchyľujú k čarodejnı́ctvu, mágii, kliatbam, uctieva-
niu predkov, seansám, fetišizmu či iným okultným praktikám.
Všetky tieto činnosti môžu človeka voviesť do stavu démonic-
kej poviazanosti.

      Duchovne nebezpečné však nie sú len okultné praktiky. Roz-
šírenie globálnej kultúry hedonizmu a materializmu prispelo
k rozšíreniu nemorálnych modelov správania, medzi ktoré pat-
rí sexuálna promiskuita, pornografia, konzumný spôsob života
a závislosť od drog, ktoré tiež môžu viesť k duchovnej poviaza-
nosti. Takéto modely správania zasa prispeli k rozpadu rodiny,
ktorý je dnes až taký častý, že v súčasnosti žije doma s oboma
biologickými rodičmi menej než polovica detí na svete. Tí, ktorí
nezakúsili lásku otca alebo stabilný rodinný život, sú často hl-
boko zranení, a tak aj náchylnejší na upadnutie do duchovné-
ho klamu a útlaku. V mnohých oblastiach sveta sú ľudia navyše
traumatizovaní terorizmom, náboženským prenasledovaním,
vojnou, etnickými čistkami alebo hromadnou migráciou, čo ve-
die k tomu, že sú z duchovného hľadiska ešte zraniteľnejší.
      No zatiaľ čo dochádza k týmto spoločenským zmenám, ka-
tolíci akosi čoraz menej hovoria o zlých duchoch a ich reálnom
vplyve na život človeka. Teológovia a kazatelia zvyknú často
zľahčovať alebo aj otvorene popierať existenciu satana. Táto ne-
vera v existenciu zlých duchov pretrváva aj napriek jasným tvr-
deniam Katechizmu a posledných pápežov. Mnohých kňazov
– v duchu akejsi nezdravej kritiky voči Písmu – učili, že evan-
jeliové rozprávania o posadnutosti zlými duchmi majú brať len
ako primitívny spôsob rozprávania o duševných chorobách.
Následkom toho mnohí kazatelia a katechéti neradi rozprávajú
o diablovi, pretože majú pocit, že táto téma sa hodila skôr do
poverčivejších čias, ktoré predchádzali dnešnú, modernú dobu.
      V dôsledku tohto mlčania mnohí katolíci, vrátane kňazov,
dostatočne nechápu diabla a jeho úskoky. V homiliách, kate-
chézach a prednáškach určených na formovanie viery sa hovorı́
len pramálo o tom, ako odolávať útokom Zlého a ako sa oslobo-
diť spod jeho vplyvu. Paradoxne, následkom tohto mlčania sa
v ľuďoch – a to zvlášť tých, ktorí nemajú dostatočné vedomosti
o viere – prebudil nezdravý strach z démonickej ríše. Všetky tie-
to aspekty súčasnej situácie viedli k vzniku nesmierne veľkej,
no zároveň nenaplnenej potreby oslobodenia spod duchovnej
poviazanosti a démonického útlaku. Je priam tragické, že kato-
líci v niektorých oblastiach vyhľadávajú pomoc a úľavu od dé-
monického trápenia u rôznych šamanov a špiritistov, pretože
neveria, že by im v tomto smere mohla pomôcť Cirkev, alebo
ako tomu býva v niektorých prípadoch, aj pomoc v Cirkvi hľa-
dajú, no nenachádzajú ju, pričom nepotrebujú ani slávnostný
exorcizmus, ani lekársku pomoc, ale jednoduché oslobodenie.
V niektorých oblastiach sa katolíci radšej s prosbou o pomoc
obracajú na letničné cirkvi či nezávislé charizmatické služby.
Nedostatočné chápanie služby oslobodenia je taktiež prekáž-
kou evanjelizácie, keďže domorodci si väčšmi uvedomujú moc
zlých duchov, než si samotní katolícki misionári uvedomujú
oslobodzujúcu moc mena Ježiš. Je nevyhnutne potrebné, aby sa
Cirkev prebudila a uvedomila si túto závažnú situáciu.
      No kým boli niektorí katolíci ovplyvnení skepticizmom a se-
kularizáciou, začala sa zároveň prebúdzať biblická, liturgická
a katechetická obnova, ktorá viedla k zvolaniu Druhého vatikán-
skeho koncilu. Ovocie Koncilu čiastočne vidno v novej evanjeli-
zácii, v Katolíckej charizmatickej obnove a iných nových cirkev-
ných hnutiach. Jadrom tejto cirkevnej obnovy je vstup laikov do
ich vlastnej dôstojnosti a úloh, ktoré majú ako pokrstenı́ členovia
Kristovho tela. Sú povolaní k dokonalosti svätosti a plnej účasti
na poslaní Cirkvi.


      Služba oslobodenia v jej súčasnej katolíckej forme vzišla
z Katolíckej charizmatickej obnovy, z hnutia, ktoré sa zača-
lo v roku 1967 vyliatím Ducha Svätého na skupinu študentov
v Pittsburghu v americkej Pensylvánii. Obnova je charakteri-
zovaná život premieňajúcou skúsenosťou prítomnosti a moci
Ducha Svätého, ktorá nepozná rozdiel medzi laikmi, kňazmi
a zasvätenými osobami. Takýto zážitok pritom zažívajú tak laici,
ako aj kňazi a zasvätené osoby. Vďaka Obnove, tomuto „prúde-
niu milosti“ (týmto slovom toto hnutie opätovne opísal aj pá-
pež František), sa laici začali oveľa viac zapájať do misie Cirkvi
– do vyučovania, vedenia spoločenstiev a služby príhovornej
modlitby za druhých. Obnova tiež priniesla nový ekumenický
impulz, v rámci ktorého katolíci zakúsili na úplne novej úrov-
ni duchovné spoločenstvo s inými kresťanmi, zakladajúce sa na
ich spoločnej skúsenosti s Duchom Svätým a hlbšieho obrátenia
ku Kristovi.
     Nie je žiadna náhoda, že toto nové uvedomovanie si Ducha
Svätého prinieslo tiež nové uvedomenie si zlých duchov a ich
vplyvu na život človeka. Duch Svätý, ktorý zjavuje Krista, kres-
ťanom zároveň darúva väčšiu citlivosť na všetko to, čo sa protivı́
Kristovi a jeho kráľovstvu a umožňuje im existenčnú skúsenosť
Kristovho víťazstva. Obnova takto prispela k opätovnému obja-
veniu prvku katolíckej tradície, na ktorý sa dlho zabúdalo: tým-
to prvkom je to, že kresťanský život v sebe zahŕňa aj duchovný
boj a že oslobodzovanie od zlých duchov patrí k poslaniu, ktoré
Ježiš zveril Cirkvi.

     Služby oslobodenia sa v súčasnosti prvýkrát objavili v kon-
texte služby modlitby za uzdravenie. Takýmto spôsobom sa
reagovalo na potreby tých, ktorí rôznymi spôsobmi trpeli v dô-
sledku vplyvu zlých duchov. V drvivej väčšine týchto prípadov
démonického vplyvu nešlo o úplnú posadnutosť, takže pri nich
nebolo ani možné, ani nutné vykonávať slávnostný exorcizmus.
Bolo však potrebné pomôcť ľuďom oslobodiť sa od démonic-
kého vplyvu v istej oblasti ich života. Prví vykonávatelia tejto
služby čerpali múdrosť jednak z katolíckej tradície, no zároveň
aj z myšlienok a činov iných charizmatických kresťanov. Mno-
hí túto službu vykonávali zdravo a v úplnej zhode s katolíckou
vierou; služba niektorých však bola poznačená prehnanými
prejavmi, nesprávnymi praktikami, senzáciechtivosťou alebo
pomýlenými teologickými názormi. Rokmi služba oslobodenia
dozrievala a mnohé nezdravé myšlienky a praktiky z nej vy-
mizli. Napriek tomu však stále potrebuje jasné usmernenia a zo
strany pastierov Cirkvi aj múdry dohľad a rozlišovanie.
     Službou oslobodenia sa celkom jasne reaguje na obrovskú
duchovnú potrebu súčasného sveta. Prostredníctvom nej mnohí
ľudia veľmi intenzívne a osobne zakúsili pravdu, že Ježiš prišiel
vyslobodiť zajatých. Tak ako bola služba oslobodenia podstat-
ným prvkom evanjelizácie ranej Cirkvi, tak je i dnes podstatným
prvkom novej evanjelizácie. A tak, napriek rôznym problémom
a výzvam, stále platí rada svätého Pavla: „Ducha neuhášajte... ́
Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla
v akejkoľvek podobe!“ (1 Sol 5, 19. 21 – 22).

Knihu si môžete objednať tu: https://www.ver.sk/produkt/1100069721/sluzba-oslobodenia a dočítať do konca. Príjemné, povzbudivé a inšpiratívne čítanie.

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Ver.sk používa cookies

Cookies sú informácie, ktoré ukladáme, aby sme zlepšili váš používateľský zážitok na Ver.sk.

Niektoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie nášho webu. Iné nám pomáhajú zistiť anonymné údaje o návštevnosti nášho webu. A ďalšie slúžia na vykonávanie marketingových kampaní prostredníctvom tretích strán, ako sú napr. Google či Facebook.

Svoju voľbu môžete prispôsobiť v nastaveniach.

Nevyhnutné

Analytické

Marketingové