Prečítaj si z knihy II.: Prebuď moje srdce - E. W. Hussem

Prečítaj si z knihy II.: Prebuď moje srdce - E. W. Hussem

Magazín Ver.sk 25.06.2024 8 minút na prečítanie

47.
týždeň

Pozvi ho k sebe

Jednou z vlastností Ježišovho srdca, ktorú veľmi milujem, je, že
svojou láskou sa nikdy nevnucuje. Nikdy ma nenúti milovať ho na
oplátku za jeho veľkú lásku ku mne, nikdy do môjho života nevstu-
puje násilne. Skutočná, autentická láska na nikoho netlačí.
Mnoho žien sa ma pýtalo, ako nadviazať osobný vzťah s Ježišom. Jed-
noduchou odpoveďou je: pozvať Ježiša do každej oblasti svojho života.
Osobne som už Ježišovi mnohokrát bránila vstúpiť do určitých ob-
lastí môjho života – niekedy cielene, inokedy nevedomky. Ako som
rástla v duchovnom živote, prišla som na to, že Pán ma nikdy ne-
nútil nechať ho vstúpiť do nejakej oblasti. On nie je dotieravý. Vždy
čaká na pozvanie, to je nemenná pravda o našom Bohu, ktorý je
nežný. Keď som si to však uvedomila, začala som premýšľať, koľko-
krát si Ježiš prial byť súčasťou toho, čo sa dialo v mojom živote, ale
z mojej strany žiadne pozvanie neprišlo. Myslím na mnohé radost-
né chvíle, ktoré som mohla prežiť s Ježišom i na mnohé chvíle trp-
kého zármutku, uprostred ktorých som sa mohla úprimne modliť:
„Ježišu, pozývam ťa do tejto situácie. Zjav mi svoje srdce.“ Vždy sa
prizerá a čaká, kým ho pozveme do našich sŕdc a do každého z na-
šich zranení, našich frustrácií, našich rozhovorov, aj tých zdanlivo
bezvýznamných okamihov každého dňa. Máme možnosť rozhod-
núť sa, či ho pozveme dnu alebo nie. Je to súčasťou vzťahu.
Ježiš nám počas svojho pozemského života ukázal, že miluje ľudí
a túži po vzťahu s nimi. Som si istá, že mal trvalé a zmysluplné vzťa-
hy s mnohými svojimi učeníkmi, ale mojím obľúbeným príkladom
je jeho priateľstvo s Lazárom. V 11. kapitole Jánovho evanjelia, keď
Ježiš počuje o smrti Lazára, hovorí svojim učeníkom: „Náš priateľ
Lazár zaspal, no ja ho idem zobudiť“ (Jn 11, 11). Po tom, čo Ježiš
vstúpi do bolestivej situácie, ktorej čelia Marta s Máriou, Lazárove
sestry, Písmo hovorí: „Ježiš zaplakal. Tu povedali Židia: ,Hľa, ako
ho mal rád! ‘“ (Jn 11, 35 – 36). Z týchto niekoľkých detailov je zrej-
mé, že Ježiš si vážil svoje priateľstvo s Lazárom natoľko, že plakal
nad smrťou svojho priateľa. Jeho reakcia pramenila z toho, že Lazár
pozval Ježiša, aby sa stal dôležitou súčasťou jeho života.

     Ježiš by sa mu nevnucoval. Môžeme napodobňovať Lazárov prí-
klad a pozývať toho istého Krista, ktorý bol Lazárovým priateľom,
aj do nášho života.
     Zamysli sa nad svojimi priateľstvami. Keď zavoláš priateľovi, aby
si mu povedala o tom, čo sa deje v tvojom živote, alebo ho požia-
daš o radu, v skutočnosti ho pozývaš do svojho života. Pozývaš ho
do svojich nádejí, svojich starostí, svojich obáv, do všetkého, čím
prechádzaš. To isté môžeme urobiť aj voči Ježišovi – komunikovať
s ním, budovať si s ním vzťah, hovoriť:
     Ježiš, pozývam ťa do dnešného dňa, do tejto triedy, do tohto
termínu u lekára. Pozývam ťa do mojej kancelárie, do mojich roz-
hovorov, do mojich obáv a neistôt. Pozývam ťa do konfliktu, ktorý
práve prežívam so svojou sestrou, kamarátkou, manželom alebo
dieťaťom. Pozývam ťa do tohto projektu, na túto cestu uzdravenia,
do tohto hľadania pomoci. Pozývam ťa do tejto oblasti, v ktorej
často padám do hriechu, aby som to mohla prekonať s pomocou
tvojho milosrdenstva a lásky.
     Pozvať Krista do každej časti svojho života, od zdanlivo bezvýz-
namných okamihov až po najväčšie boje, ktorým čelíš, znamená
ukázať mu svoju túžbu po vzťahu s ním. Kristovi prináša veľkú ra-
dosť, keď odpovedáme na jeho lásku, keď mu ukazujeme, ako veľmi
mu dôverujeme, ako ho chceme poznať a pozvať ho do všetkých

oblastí svojho života. On túži po tom, aby sme ho do všetkého pozývali

– v priebehu tohto týždňa i po celý náš život. Pustíš ho dnu?

NA ZAMYSLENIE


Zamysli sa nad tým, čo ťa tento týždeň čaká, a pozvi
Pána do veľmi špecifických oblastí svojich plánov.

M O D L I T B A
N A T E N TO   T Ý Ž D E Ň


Ježiš, pozývam ťa do svojho života. Odpusť mi všetky
situácie, keď som ti úmyselne alebo neúmyselne bránila
vstúpiť do môjho života. Chcem, aby si bol súčasťou
každého môjho dňa – súčasťou všetkých radostných
i náročných okamihov. Pozývam ťa do každého roz-
hovoru, do každej rutinnej činnosti, na každú cestu, do
každého vzťahu, ku každému jedlu, do každého rána
a každého večera tohto týždňa. Buď Pánom mojich dní
a Pánom môjho života. Amen.

48.
týždeň

Dovoľ mu
utešiť ťa

Hľadáme útechu na mnohých miestach okrem Boha. Konkrétny
rýchly zásah sa zdá v takej chvíli účinnejší ako nehmotná palica,
o ktorej čítame v Žalme 23. Keď hľadáme úľavu, je ľahšie vybrať si
pohodlie na dosah pred nekonečným.
     Keď sme emocionálne rozhodené, keď nás niekto odmietne,
keď prechádzame následkami rozchodu, keď sa cítime osamelé ale-
bo smutné, máme tendenciu hľadať okamžitú útechu. Siahneme
po jedlách, ktoré nám aspoň na chvíľu zlepšia náladu – makaróny
so syrom, pizza, čerstvo upečené sušienky, babičkine chutné recep-
ty. Vyhľadávame útechu v podobe nakupovania, trávenia času onli-
ne, sledovania gýčovej reality show (vďaka čomu sa sústredíme na
život niekoho iného a nie na vlastné problémy) či vychutnávania
si karamelového macchiata. Niekto sa dokonca utieka k alkoholu.
Existuje mnoho rôznych spôsobov, ako sa snažíme vyrovnať sa so
svojimi emóciami a problémami. Jedným z najväčších bojov počas
rozsiahleho a vyčerpávajúceho cestovania, ktoré podstupujem pre
službu, je boj s osamelosťou. Dlhú dobu sa mi stávalo, že keď som sa
opätovne ocitla sama v hotelovej izbe v neznámom meste, s cieľom
zmierniť osamelosť som trávila celé hodiny na internete. Pozerala
som si príspevky na Facebooku, čítala som blogy, prezerala som si
nespočetné množstvo komentárov a diskusií, skrátka, utápala som
sa v nekonečnom svete internetu. Ako si zrejme dokážeš predstaviť,
moju osamelosť to vôbec nezmiernilo. Neurobila som nič, čo by
ma mohlo uspokojiť, len som sa rozptýlila. Vo svetle mojej sku-
točnej túžby po úteche, ktorú mi mohol poskytnúť jedine Boh, ani
čierna diera internetu nestačila. Zistila som, že keď hľadám útechu
v takýchto veciach, nikdy to nie je ono. Pociťujem sklamanie, keď
vypijem posledný dúšok macchiata, keď oblečenie, ktoré som si kú-
pila, už nie je nové, keď sa show skončí alebo zistím, že už som si
prezrela každú aktuálnu fotografiu v sekcii noviniek na Instagrame.
Nikdy mi to neprinesie skutočné uspokojenie a útechu.

     Spomínané pokusy mi priniesli len rozptýlenie a krátky, prchavý
moment šťastia. Boh od nás nežiada, aby sme sa vzdali vecí, ktoré
máme radi, ako je špeciálna káva alebo domáce sušienky, no nemali
by sme sa na ne spoliehať ako na mechanizmus, ktorý nám má po-
môcť vysporiadať sa s ťažkosťami života. Musíme si uvedomiť, čo
sa za určitými rozhodnutiami skrýva. Tento týždeň si nájdime čas
a úprimne sa opýtajme samy seba – keď prehľadávam celú špajzu,
čo v skutočnosti hľadám? Keď neskoro v noci trávim čas na telefó-
ne, čo sa snažím nájsť? Keď idem nakupovať, naozaj potrebujem to,
čo si kupujem, alebo sa snažím vyplniť nejakú prázdnotu v mojom
živote, ktorú momentálne zažívam?
      Jedným z titulov Ducha Svätého je Tešiteľ. Tretia osoba Trojice,
Duch Svätý, nám vždy môže poskytnúť útechu. Kým bol Ježiš ešte
so svojimi apoštolmi, povedal im: „Toto som vám povedal, kým
som ešte s vami. No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mo-
jom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som
vám hovoril. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale
ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepo-
kojuje a neľaká“ (Jn 14, 25 – 27). V 2. kapitole Skutkov apoštolov
sa píše, ako Duch Svätý zostúpil na apoštolov na Turíce, a ten istý
Duch je s nami, tu a teraz, úplne k dispozícii každému z nás, aby
nám poskytol všetku útechu, po ktorej naše srdcia túžia. Jedným
zo spôsobov, ako ma Pán naučil vysporiadať sa s mojimi emóciami
a problémami, namiesto toho, aby som bežala po jedlo alebo vzala
do ruky telefón, bol ten, že ma zastavil a vnukol mi povedať jed-
noduchú modlitbu, zavolať na Tešiteľa, Ducha Svätého: „Príď, Du-
chu Svätý.“ Namiesto toho, aby som ihneď siahla po ľadovej káve
(to je moja najčastejšia voľba konečného a prchavého šťastia), som
sa musela naučiť preprogramovať svoj mozog a srdce, aby som sa
namiesto toho obrátila k Pánovi, aby som roztvorila dlane, zavrela
oči a povedala: „Príď, Duchu Svätý! Teraz ma uteš. Teraz buď so
mnou.“ Keď sa zastavím, aby som urobila tento malý, ale mocný
krok, stáva sa z toho príležitosť popremýšľať, prečo sa tak dychtivo
utiekam k svetskej úteche, a rozhodnúť sa hľadať útechu u Boha. Ak
veríme, že Boh je naozaj taký, ako o sebe hovorí, a že nám ponúka
útechu skrze modlitbu a prítomnosť Ducha Svätého, mali by sme
sa skutočne usilovať, aby sme sa utiekali k nemu a nie k prchavým
veciam. Veľkým povzbudením nám môže byť čítanie Písma. Naša
Biblia je plná Božích prisľúbení, plná slov útechy a pokoja, plná pri-
pomienok jeho dobroty a lásky aj uprostred tých najtemnejších dní.
Namiesto toho, aby sme sa snažili rozptýliť sa od svojich emócií
alebo nepríjemných pocitov zdvihnutím telefónu, prečo namiesto
toho nevziať do rúk Bibliu? Prečo sa radšej neponoriť do Božieho
slova než do chaotického rozptýlenia tohto sveta? Písmo nám po-
núka oveľa hlbšie uspokojenie. Mali by sme si teda vedome zvoliť

Božiu útechu namiesto povrchného svetského šťastia.
     Kde hľadáš útechu vo svojom živote? Kde hľadáš rýchle riešenie,
aby tvoje emócie či ťažkosti čím skôr zmizli, aj keď Boh chce, aby si
ich odovzdala jemu?

NA ZAMYSLENIE


Zamysli sa, aké formy útechy vyhľadávaš vo svojom živo-
te. Prekonala si už tendenciu hľadať rýchlu útechu v urči-
tých veciach a vedome si sa rozhodla robiť rozhodnutia

inak?

M O D L I T B A
N A T E N TO  T Ý Ž D E Ň


Ježiš, hľadám útechu v toľkých iných zdrojoch okrem
teba. Túžim po hmatateľnej a okamžitej úteche. Chcem
zmeniť svoje srdce, aby som túžila jedine po tebe. Daj,
aby som si vždy vyberala teba, večného Boha, namiesto
všetkých pominuteľných vecí. Pomôž mi byť v tom disci-
plinovaná. Duchu Svätý, ďakujem ti, že si mojím Tešite-
ľom a že si vždy pri mne v mojej bolesti a smútku. Amen.


Knihu si môžete objednať tu: https://www.ver.sk/produkt/1100076536/prebud-moje-srdce a dočítať do konca. Príjemné, inšpiratívne a povzbudivé čítanie.

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Ver.sk používa cookies

Cookies sú informácie, ktoré ukladáme, aby sme zlepšili váš používateľský zážitok na Ver.sk.

Niektoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie nášho webu. Iné nám pomáhajú zistiť anonymné údaje o návštevnosti nášho webu. A ďalšie slúžia na vykonávanie marketingových kampaní prostredníctvom tretích strán, ako sú napr. Google či Facebook.

Svoju voľbu môžete prispôsobiť v nastaveniach.

Nevyhnutné

Analytické

Marketingové