Prečítaj si z knihy: Prebuď moje srdce - E. W. Hussem

Prečítaj si z knihy: Prebuď moje srdce - E. W. Hussem

Magazín Ver.sk 18.01.2024 6 minút na prečítanie

Neboj sa

     V Písme nám Ježiš pripomína, aby sme sa nebáli, 365-krát – akoby
každý deň v roku. Tento mocný výrok „nebojte sa“ Ježiš ohlasuje
mnohým ľuďom v Novom zákone. Je to výrok, ktorý môžeme vy-
sloviť veľmi jednoducho. Ľahšie sa to však povie, než urobí.

     Celé roky som sa samej seba pýtala: Ako sa len mám... nebáť?
Ako sa mám zrazu zbaviť svojich starostí, keď mi to niekto povie?
Zažila som rôzne strachy v rôznych obdobiach a v mnohých oka-
mihoch môjho života ma strach ovládal, pohlcoval moje dni a stal
sa hlavnou motiváciou mojich rozhodnutí. Podobným obdobím
pre mňa bol aj čas zasnúbenia. Prežívala som hlboké obavy z man-
želstva, pre ktoré som prebdela mnoho nocí. Počas svojho života
som videla veľa krásnych vzorov manželstva, ale mnohí ľudia tvr-
dili, aký bude prvý rok manželstva náročný. Počúvala som to znova
a znova: „Prvý rok manželstva je taký ťažký!“ Nikto z tých ľudí mi
však nevysvetlil, prečo by to tak malo byť, čo mi spôsobovalo ešte
väčší strach. Obávala som sa, že sa s Daniëlom budeme neustále
hádať a nakoniec sa znenávidíme tak, ako to naznačovalo naše oko-
lie. Dopočula som sa o dávnych priateľoch, ktorí sa rozviedli po
pomerne krátkom čase a premýšľala som o ťažkostiach, ktoré nám
manželstvo prinesie. Cítila som, že ma Boh volá, aby som sa vydala
za svojho manžela, ale desilo ma, čo všetko by manželstvo mohlo
obnášať. Snažila som sa tieto obavy prekonať, čo som nakoniec do-
kázala pomocou intenzívnej modlitby i vďaka duchovnému spre-
vádzaniu, a som nesmierne rada, že som to vtedy zvládla!

     Keď konám zo strachu, v podstate hovorím Pánovi, že mu neve-
rím, keď vraví, že sa mu dá dôverovať vo všetkom. Prostredníctvom
Písma ma učí, že možno nerozumiem jeho cestám, ale že jeho cesty
sú dobré a dôveryhodné.


     Biblická pasáž, ktorá mi je veľmi blízka, pokiaľ ide o tému strachu,
je príbeh učeníkov na lodi s Ježišom, ktorý zaspal (Mk 4, 38 – 40).
Zrazu prichádza búrka a učeníci sa boja (ja by som sa bála tiež). Zo-
budia Ježiša a vyčítajú mu: „Teba to nezaujíma?“ Ježiš ihneď prikáže
moru, aby sa utíšilo a položí im trefnú otázku: „Prečo sa bojíte?“
     Predstavujem si, ako sa každému z učeníkov pozerá do očí
a s láskou sa ich pýta.
     Keď rozjímam o tejto biblickej stati, predstavujem si Ježiša, ako
stojí so mnou na lodi, pomenúva moje najväčšie obavy a kladie mi
tú istú otázku, kým sa trasiem, a to dokonca aj v jeho prítomnos-
ti. Predstavujem si ho, ako ma berie za ruky, pozerá sa mi do očí
a pýta sa: „Prečo sa bojíš?“
     Môže byť ľahké identifikovať alebo vysloviť to, čoho sa bojíme.
Často však nemáme čas premýšľať, prečo sa tak bojíme. Takže toto
je týždeň na to, aby sme identifikovali, čoho sa bojíme a prečo,
a odovzdali všetko ohľadom našich obáv Pánovi.
Najprv sa ťa spýtam, čoho sa bojíš? Aké strachy zažívaš, myslím
tie obavy, ktoré nedajú pokoja tvojej mysli a srdcu, strachy, ktoré ťa
v noci držia hore? Možno ich nájdeš aj v tomto zozname:


o Strach zo zlyhania.
o Strach z odmietnutia.
o Strach zo zmeny povolania.
o Strach byť sama sebou.
o Strach, že stratíš priateľov, ak im budeš hovoriť o Ježišovi.
o Strach z toho, že ťa nikto nebude chcieť, ak budeš čakať so sexom
do manželstva.
o Strach z toho, čo si ľudia pomyslia.
o Strach byť zraniteľná.
o Strach z tehotenstva alebo mať ďalšie dieťa.
o Strach, že svoje deti „zle“ vychováš.
o Strach, že sa nikdy nevydáš.
o Strach z opustenosti.
o Strach kráčať cestou, ktorá ti prináša radosť, namiesto tou, ktorú
ti odporúčajú ostatní.
o Strach skúsiť niečo znova po tom, čo si zažila odmietnutie.
o Strach z konkrétneho poslania, ktoré má pre teba Boh.
o Strach, čo sa stane, keď povieš pravdu.
o Strach z neznámeho.


     Nech sú tvoje obavy akékoľvek, pozývam ťa, aby si si predstavila
samu seba, ako stojíš na tej lodi spolu s Kráľom kráľov, samotným
Ježišom Kristom, a dovolíš mu, aby ťa držal za ruky a s láskou a sú-
citom sa ťa pýtal: „Prečo sa bojíš?“

     Niekedy sa strachujeme z pochopiteľných dôvodov. Inokedy sú
naše obavy neopodstatnené alebo iracionálne. Niekedy stačí o stra-
chu hovoriť nahlas, aby sme si uvedomili, že sa báť nemusíme.
Pomenovať naše obavy a odovzdať bolesť nášho srdca Ježišovi sa
môže javiť ako riskantné, no len tak dokážeme žiť v slobode a plniť
Ježišov príkaz, ktorý znie: „Nebojte sa.“ Musíme pred Pánom od-
haliť časti nášho srdca, kde prebýva strach a prosiť ho, aby strach
premenil na vieru. Kristus chce premeniť naše starosti na dôveru
v jeho dobrotu. Chce, aby si stála s ním na tej lodi, vložila svoje
dlane do jeho všemohúcich rúk, odovzdala mu všetky svoje obavy
a rozhodne vyznávala: „Ježiš, dôverujem ti!“

     Pozývam ťa teda, aby si tento týždeň s Pánovou pomocou skú-
mala svoje srdce a odhaľovala jeho zákutia s cieľom prejsť od stra-
chu k viere:

Ježiš, toto sú moje obavy...,
Ježiš, mám strach z týchto dôvodov...
Ježiš, odovzdávam ti tento strach
a prosím ťa, aby si ho premenil na vieru
a aby som ti vedela dôverovať.

N A   Z A MY S L E N I E


1. Tento týždeň si vyhraď čas na meditatívnu modlitbu:

o   Zavri oči a predstav si, že stojíš na lodi s Kris-
tom. Predstav si, ako sa ťa pýta: „Prečo sa
bojíš?“ Premysli si, čo by si mu odpovedala,
a povedz mu o svojom strachu.


o   Dýchaj zhlboka a všímaj si, ako Kristus reaguje
na to, keď mu vylievaš svoje srdce.


o   Ako sa tvári? Čo na to hovorí? Uvedomuj si, čo
sa deje v tvojom srdci, keď ti Pán dáva pocítiť
svoju prítomnosť aj uprostred strachu.

o   Modli sa nahlas prostredníctvom nasledujú-
cich veršov zo Žalmu 107:

o   „Vo svojom súžení volali k Pánovi, ktorý ich
vyviedol z ich nebezpečenstva, utíšil búrku,
morské vlny sa utíšili “(Ž 107, 28 – 29). Stráv
istý čas v tichu.


o   Obetuj svoje obavy Kristovi a požiadaj ho, aby
ich premenil na väčšiu vieru a dôveru v neho.


2. Keď si predstavíš, že stojíš s Ježišom v loďke, čo sa
deje v tvojom srdci? Čo robí jeho prítomnosť s tvo-
jím strachom? Zotrvaj v jeho prítomnosti tak dlho,
ako potrebuješ. Keď budeš v priebehu tohto týždňa
s Pánovou pomocou bojovať proti svojmu strachu,
vráť sa k tejto scénke toľkokrát, koľko to bude tvoje
srdce potrebovať.M O D L I T B A
N A   T E N TO   T Ý Ž D E Ň


Ježiš, dôverujem ti a verím, že si ma nestvoril na to, aby
som žila v strachu. Pomôž mi stať sa ženou, ktorá si za
každých okolností zvolí postoj viery namiesto strachu.
Pomôž mi zbaviť sa všetkých mojich obáv a daj, aby som
vedela, že ty si so mnou aj uprostred búrky. Nemám sa
čoho báť, pretože si po mojom boku a nikdy ma neo-
pustíš. Odovzdávam ti svoje obavy a prosím ťa, aby si ich
premenil na vieru a dôveru. Amen.

Knihu si môžete objednať tu: https://www.ver.sk/produkt/1100076536/prebud-moje-srdce a dočítať do konca. Príjemné a povzbudivé čítanie.


Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Ver.sk používa cookies

Cookies sú informácie, ktoré ukladáme, aby sme zlepšili váš používateľský zážitok na Ver.sk.

Niektoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie nášho webu. Iné nám pomáhajú zistiť anonymné údaje o návštevnosti nášho webu. A ďalšie slúžia na vykonávanie marketingových kampaní prostredníctvom tretích strán, ako sú napr. Google či Facebook.

Svoju voľbu môžete prispôsobiť v nastaveniach.

Nevyhnutné

Analytické

Marketingové