Prečítaj si z knihy: 31 požehnaní pre ženy

Prečítaj si z knihy: 31 požehnaní pre ženy

Magazín Ver.sk 28.10.2022 11 minút na prečítanie

Patricia King

     Som žena milujúca Pána a vyhlasovanie právd, založených na Božom slove, prinieslo zásadný prevrat do môjho osobného života, rodiny, vzťahov aj služby. Odkedy som plná viery pravidelne vyhlasovala pozitívne slová pravdy, zažila som rast a násobenie požehnania v každej oblasti môjho života. S mnohými ženami, ktorým som bola vedúca a poradkyňa, som sa podelila o tieto drahocenné nástroje vedúce k úspechu a zistila som, že to malo veľký vplyv na ich životy. Začali naplno prežívať Božiu milosť.

      Slovo dekrét – vyhlásenie je právny pojem, ktorý znamená:

1. Úradný rozkaz vydaný osobou, ktorá má moc, alebo vydaný vládou.

2. Úradné rozhodnutie vydané súdom.

      Slová, ktoré vyslovujeme, majú moc a môžu potenciálne prinášať život alebo smrť (porov. Jak 3, 5–10). No keď urobíme vyhlásenie založené na slovách samotného Boha, potom skrze naše slová prúdi sila, ktorá prekoná každú inú moc. Ježiš povedal: „Duch oživuje, telo nič neosoží! Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život“ ( Jn 6, 63). Jeho slová sú plné moci a dokážu vytvoriť jeho kráľovstvo slávy na zemi. Keď vyhlásite Božie slovo vo viere, aktivuje sa, aby prinieslo jeho vôľu a zmysel do vášho života.

      Pozrite sa bližšie na nasledujúce povzbudenie z Písma a uvedomte si, aké silné je jeho Slovo: „Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca“ (Heb 4, 12).

    Keď vyhlasujeme Božie slovo, je živé, plné moci a stáva sa skutočnosťou. Podľa Knihy proroka Izaiáša 55, 11 sa nevracia naprázdno, ale urobí všetko, na čo bolo poslané. Božie slovo je konečná autorita. Ak to Boh povedal, tak to aj naplní!

     V Knihe Jób nachádzame takéto mocné vyhlásenie: „Čo rozhodneš, to sa stane, a nad tvojimi cestami zažiari svetlo“ ( Jób 22, 28). V Knihe Ester 8, 8 objavujeme ďalšie potvrdenie tejto pravdy: „Listinu napísanú v mene kráľa a zapečatenú kráľovským pečatným prsteňom nemožno totiž odvolať.

      Ježiš, náš večný Kráľ, nám dal všetky nádherné prisľúbenia v Božom slove. Sú pre radosť každého Božieho dieťaťa. Keď vo viere vyhlásite tieto požehnania, stanú sa. Je to ako budovanie základov, konštrukcie v duchovnom svete, ktoré potom Božia moc naplní uskutočnením jeho prisľúbení. Slovo, ktoré vyhlasujete, vzápätí spôsobuje aj uskutočnenie toho, čo vyhlasujete. Každé slovo, ktoré vyhlásite, má istú moc.

      Táto kniha chce inšpirovať ženy každodennými zamysleniami a rozjímaním, založenom na životodarnom Božom slove. Tieto rozjímania obrátia vašu pozornosť na srdce Boha a jeho úžasné zámery pre váš život. Každé zamyslenie je zakončené desiatimi mocnými vyhláseniami – dekrétmi, ktoré vychádzajú z Božieho slova. V spodnej časti na každej strane s vyhláseniami nájdete aj príslušné verše z Biblie, ktoré si môžete čítať aj individuálne. Citáty z Písma vám pomôžu prijať plný význam vyhlásení, keď budete meditovať nad pravdou, ktorú obsahujú, a dovolíte im, aby obnovili vašu myseľ. Na záver každého rozjímania je denná aktivita, súvisiaca s jednotlivými vyhláseniami. Konkrétne konanie na základe Božieho slova vám pomôže zapečatiť ho vo vašom srdci a živote.

      Na každý deň v mesiaci nájdete v tejto knihe jedno rozjímanie. Ako nimi budete prechádzať, sledujte ako rastie vaša istota a duchovná sila. Ak budete Bohu venovať pozornosť každý deň, určite nastanú zmeny. Využite túto knihu na požehnanie vo všetkých aspektoch vášho života.

      Keď sa začnete viac zameriavať na Božie slovo, prinesie vám to úžitok v mnohom:

1. Slovo, nad ktorým budete meditovať vo vyhláseniach, sa nevráti naprázdno, ale urobí všetko, na čo bolo poslané (porov. Iz 55, 11).

2. Vaše vyhlásenia Slova budú uskutočňovať Božiu vôľu vo vašom živote a umožnia Duchu Svätému naplniť jeho vôľu (porov. Heb 11, 3).

3. Skrze Slovo, ktoré vyhlásite, sa k vám priblížia anjeli, aby konali vo vašom mene, lebo vy ste sa stali hlasom Boha pre jeho Slovo, ktoré sa bude šíriť na zemi (porov. Ž 103, 20).

4. Slovo, ktoré vyhlásite, bude žiariť a prenikať tmy (porov. Ž 119, 130).

5. Keď budete vo viere ohlasovať jeho prisľúbenia, ktoré dostali veriaci, požehnania budú nad vami.

6. Skrze vyhlásenia plné viery, Boh vytvorí vo vašom živote a na zemi to, čo predtým nebolo (porov. Rim 4, 17).

7. Vyhlásené Slovo funguje ako zbraň duchovného boja a zaisťuje víťazstvo pre váš život (porov. Ef 6, 10–11 a 17; 2 Kor 10, 3–5).

8. Slovo, ktoré vyhlásite, vás zbuduje a vnútorne posilní (porov. Ef 3, 16).

9. Slovo, ktoré vyhlásite, je ako semienko, ktoré klíči a prináša úrodu, podľa svojho druhu (porov. Mk 4, 3–20).

10. Posvätenie (to, ako si vás Boh vyvolil pre svoje zámery) sa aktivuje ohlasovaním Božích právd, ktoré sú vyslovené nad vaším životom (porov. Jn 17, 17).

Modlím sa za to, aby počas tejto 31-dňovej cesty, keď budete rozjímať nad vyhláseniami Božích právd, bol váš život obohatený a nadmieru požehnaný. Nech na vás skutočne zostúpi Božie požehnanie a prenikne všetky oblasti váš-ho života: „Keď budeš poslúchať slovo Hospodina, svojho Boha, spočinú na tebe všetky tieto požehnania a budú ťa sprevádzať“ (Dt 28,2).

Patricia


Deň 1

Požehnaná inšpirujúcimi slovami z Božieho srdca

Slová kráľa Lemuela a výpovede, ktorými ho poúčala jeho matka. Prís 31, 1


      Keď Boh stvoril ženu, vložil do nej materinské city a inštinkty. Každý človek, ktorého Boh stvoril, či už je to muž alebo žena, má v sebe miesto, ktoré musí byť vyplnené materinskou výchovou. Kráľ Lemuel si vzal k srdcu inšpirujúce slová svojej matky, ktoré mali na neho obrovský vplyv – až do tej miery, že týmto slovám je venovaná celá kapitola Biblie.

      Všetci máme alebo sme mali matku. Možno vo vašom živote chýbala alebo sa o vás nedokázala postarať a vychovať vás tak, ako ste potrebovali, ale všetci sme na tomto svete vďaka tomu, že sme mali matku – osobu, ktorá nám dala život.

      O výchove kráľa Dávida vieme veľmi málo, ale v Písme vidíme, že vo svojej rodine nebol veľmi ctený a vážený. Keď sa všetci jeho bratia zoradili pred Samuelom, aby vybral jedného z nich za kráľa, o Dávidovi nikto ani neuvažoval. Keď sa Samuel opýtal, či majú ešte ďalších synov, jeho rodina zaváhala a potom podotkli, že je tu ešte najmladší syn, ktorý chová ovce a ktorý nemá príliš veľkú hodnotu. Dávid sa tiež zmienil o úlohe svojich rodičov v jeho živote v Žalme 27, 10: „Keby ma otec i matka opustili, Hospodin by sa ma ujal.“

      Každé dieťa potrebuje byť chválené, akceptované, opatrované a milované. V Dávidovom prípade tieto životné potreby pre nedostatky rodičov vyplnil sám Boh. Otcovská i materinská láska sú obe zároveň obsiahnuté v Bohu.

     Rovnako ako v Dávidovom prípade, Boh chce vyplniť aj vaše potreby. Možno chápete Dávidove odmietnutie ale-bo nedostatok hodnoty, ktorú Dávid pociťoval (či už to bol člen vašej rodiny, kto vás odmietol alebo niekto iný blízky). Nezáleží na tom, aká bola vaša vlastná matka, aké vzory matiek ste vnímali v detstve, stretávali v kostole, aké ďalšie príklady materstva ste zažili v rôznych obdobiach. Boh je tu, aby zaplnil každú medzeru, ktorá vo vašom živote vznikla.

      Ak sa obzriete späť na svoj život, zistíte, že Boh tu bol vždy, aby vám dával inšpirujúce slová, ktoré prúdili z jeho materinskej lásky, ktorú takisto Boh vo svojej dokonalosti vlastní. Možno si pamätáte slová vašej starej mamy, ktorými vám prehovorila do života. Alebo slová vašej mamy, tety, priateľa, známeho, alebo duchovného vodcu, ktoré mali veľký vplyv na váš život. Boh týchto ľudí použil na to, aby vás nasýtil životodarnými materinskými slovami. Slovami, ktoré si budete pamätať tak isto, ako si kráľ Lemuel pamätal slová múdrosti, ktoré mu Boh povedal skrze jeho matku. Tieto slová mali trvalý vplyv na jeho život. To je zrejmé aj z toho, že z Biblie sa o ňom nedozvieme viac, okrem týchto poučení od jeho matky.

      Boh dnes v Kristovom tele vychováva mnoho žien, aby jeho deti duchovne rástli. Pre tých, ktorí nemali šancu prijať jeho materinskú lásku skrze svoju matku, Boh vychováva duchovné matky, ktoré sú ním pomazané, aby dal svojim deťom všetko, čo potrebujú.

      Ako žena potrebujete Boží materinský vplyv a povzbudenie, ale v Kristovi ste tiež dostali schopnosť odovzdávať jeho starostlivosť druhým. On volá ženy, aby povstali a zastupovali jeho materinskú lásku a múdrosť pre tých, ktorí vyrastajú, aby plnili svoje povolanie a Božiu vôľu. Verím, že volá aj vás.


Vyhlásenia

Vyhlasujem, že:


1. Prijímam Božie slová inšpirované Duchom Svätým, ktoré ku mne hovorí ako keď starostlivá matka prejavuje svoju lásku.

2. Som naplnená touto láskou, prežívajúc jeho starostlivosť a nič ma nikdy nemôže oddeliť od Božej lásky, ktorú na mňa vylieva.

3. Božia láska ku mne sa nikdy nevyčerpá; je veľká a odpúšťajúca, je veľmi jemná a láskavá.

4. Božia láska je nado mnou ako zástava, ktorá ma ukrýva a dáva mi víťazstvo, vedie ma cestou, ktorou mám kráčať.

5. Nasledujem Boha, pretože ma priťahuje svojou dôvernou materinskou a vyživujúcou láskou.

6. Bola som povolaná poznať Božiu materinskú starostlivosť a Božiu hojnú lásku, ktorá prevyšuje každé poznanie, a tak som naplnená jeho plnosťou.

7. Skutočne som objektom najhlbšej Božej lásky a náklonnosti.

8. Vďaka jeho láske ku mne nikdy nezahyniem, ale budem mať večný život s ním a som schopná rozdávať jeho lásku a život iným.

9. Božia láska prúdi vo mne ako čerstvý dážď z neba a napĺňa ma dokonalým pokojom, múdrosťou a poznaním, o ktoré sa môžem podeliť s ostatnými.

10. Pán na mňa vylieva svoju nekonečnú lásku každý deň, vďaka čomu som schopná slobodne milovať druhých a inšpirovať ich v Božej láske.

      Vyhlásenia sú založené na nasledujúcich citátoch z Biblie: Prís 31, 1; Jer 31, 3; 1 Jn 3, 1; Rim 8, 38–39; 1 Kor 13, 4; 7–8; Pies 1, 2 a 4, 2–4; Ef 3, 18–20; Jn 3, 16; Ž 42,9; Lk 6, 35


Aktivita

      Urobte si čas byť osamote s Bohom a poproste ho, aby vám pripomenul kľúčové inšpirujúce slová, vypovedané vo vašom živote, ktoré predstavujú jeho materinské srdce. Napíšte si ich a rozjímajte o nich. Počas týždňa pridávajte do zoznamu ďalšie veci, na ktoré si spomeniete. Napíšte ďakovný list ľuďom, ktorí ovplyvnili váš život týmito inšpirujúcimi slovami.Deň 2

Požehnaná krásou, ktorá žiari

Sám kráľ zatúžil po tvojej kráse. On je tvoj Pán, skloň sa pred ním. Ž 45, 12

   

   Spomínam si, ako som raz v saune stretla skupinu dospievajúcich dievčat. Bolo to na kúpalisku, krátky čas pred tým, ako som prijala Pána. Prežívala som vtedy veľmi temné obdobie života, ale keď som sa na ne pozrela, nemohla som sa vynadívať, aké sú krásne. Vyžarovalo z nich niečo, čo som predtým nevidela. Prinútilo ma to zamyslieť sa nad tým, čo je zdrojom tejto žiary. Pozorne som počúvala a snažila som sa nájsť kľúč k záhade krásy v ich rozhovore, ale boli to len normálne tínedžerky – nekomunikovali o ničom duchovnom ani hlbokom.

      Nakoniec som sa ich opýtala: „Odkiaľ ste?“ Odpovedali mi, že sú z miestneho kresťanského spoločenstva a užívajú si spolu večer. Krása, ktorá z nich žiarila, ma tak oslovila, že som začala zvažovať návštevu cirkvi aj ja. Len o pár týždňov neskôr som odovzdala svoj život Ježišovi a prijala ho ako Pána a Spasiteľa. Od tej doby sa môj život veľmi zmenil. Ich svetlo ma pritiahlo ku Kristovi.

      My, veriaci, nemusíme vidieť Kristovo svetlo, ktoré máme v sebe. Keď ráno vstaneme, pozrieme sa do zrkadla a vidíme rozospatú tvár, nezdá sa nám, že by z nás žiarila Kristova sláva. No napriek tomu je jeho sláva stále v nás – ráno, napoludnie aj v noci. Tí, čo sú v tme, vidia krásu a svetlo, všímajú si to aj vtedy, keď to my nevidíme. Videla som to svetlo v tvárach tých dievčat a vedela som, že to nie je bežné – bolo to niečo väčšie ako oni, to bolo isté. Tie dievčatá si s najväčšou pravdepodobnosťou svoju „žiaru“ neuvedomovali.

     Ježiš vždy vidí vo vás svetlo a jas. Nedokáže nemyslieť na vás. Je unesený z vašej krásy a jeho túžbou je, aby ste aj vy videli v sebe jeho krásu.

      Každý sa občas môže cítiť trochu „pokrkvaný“, strapatý, navonok vôbec nie pekný, ale Boh chce, aby sme videli viac, ako len to, čo pozorujeme očami. On hľadí na srdce. Vidí vašu krásu a žiaru. „Ja neposudzujem tak ako človek. Ten si všíma zovňajšok, Hospodin si však všíma srdce“ (1 Sam 16, 7).

     Ježiš povedal: „Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere“ ( Jn 10, 10). Diabol by vám najradšej ukradol pravdu o vašej kráse. Je to klamár, vrah a zlodej. Kedykoľvek začnete pochybovať o svojej kráse a pôvabe, musíte nazvať diabla klamárom a uveriť presnému opaku.

      Božie slovo odhaľuje to, kým skutočne ste. Boh hovorí, že ste krásna. Hovorí, že ste pôvabná, žiarite a Boh ne-môže klamať. Požehnal vás krásou, ktorá žiari. Nájdite tú krásu v sebe. Zamerajte sa na ňu a potom choďte do sveta, aby vaša krása žiarila.

      „Okusuje, aké dobré je jej počínanie, jej lampa v noci nezhasína.“  (Prís 31, 18)


Vyhlásenia

Vyhlasujem, že:


1. V Kristovi som skutočne požehnaná krásou, ktorá žiari.

2. Kristus je moja nádej na slávu. On je tou slávou, on zdvíha moju hlavu.

3. Žiarim ako svetlo vo svete, v ktorom žijem.

4. Pán sa zo mňa teší.

5. Pánova krása je nado mnou, keď kráčam vo svete.

6. Vstávam a svietim, pretože moje svetlo prichádza od Pána a jeho sláva je nado mnou.

7. Jeho žiara vo mne je ako slnečné svetlo.

8. Pán rozjasňuje svoju tvár nado mnou a je ku mne milostivý.

9. Pán ma korunoval slávou a majestátom.

10. Moja žiarivá krása sa vo mne obnovuje.

      Vyhlásenia sú založené na nasledujúcich citátoch z Biblie: Ž 45, 12; Kol 1, 27; Ž 3, 4; Mt 5, 16; Pies 7, 7; Ž 90, 17; Iz 60, 1–3; Hab 3, 4; Nm 6, 25; Ž 8, 6; Jób 29, 20.


Aktivita

      Pozrite sa do zrkadla. Vidíte krásu a žiaru, ktorú vám daroval Boh? Ste pôvabná. Meditujte o nádhernom Božom svetle vo svojom vnútri, kým nebudete schopná prijať pravdu tohto objavu. Potom kráčajte a žiarte vo svete.


Knihu si môžete objednať tu: https://www.ver.sk/produkt/1100068392/31-pozehnani-pre-zeny

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Ver.sk používa cookies

Cookies sú informácie, ktoré ukladáme, aby sme zlepšili váš používateľský zážitok na Ver.sk.

Niektoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie nášho webu. Iné nám pomáhajú zistiť anonymné údaje o návštevnosti nášho webu. A ďalšie slúžia na vykonávanie marketingových kampaní prostredníctvom tretích strán, ako sú napr. Google či Facebook.

Svoju voľbu môžete prispôsobiť v nastaveniach.

Nevyhnutné

Analytické

Marketingové